NaujienosApie TPAĮstataiMOKYMAIAdvokato paslaugosSkolininkaiPaslaugos-darbaiPaslaugos, parduoda, nuomaFotogalerija
Vytauto 64, Tauragė
TPA LS Įstatai
Tauragės poskyrio Įstatai
Tauragės poskyrio Įstatai
                  

                                                 Tauragės policijos asociacijos

                                                                ĮSTATAI

 

                                                                    I. Bendrosios nuostatos

 

1. Tauragės policijos asociacija  yra visuomeninė organizacija, savarankiškumo pagrindu vienijanti Lietuvos Respublikos piliečius, kurios nariai yra dirbantys arba išėję į pensiją policijos pareigūnai.

2. Tauragės policijos asociacijos  teisinė forma yra asociacija.

3. Tauragės policijos asociacija yra oficialus asociacijos pavadinimas.

4. Tauragės policijos asociacijos  veiklos laikotarpis – neribotas.
5. Tauragės policijos asociacijos  finansiniai metai – kalendoriniai metai.
6. Tauragės policijos asociacija  (toliau tekste – Tauragės PA)  yra Tarptautinės policijos asociacijos (angl. International Police Association (angliškai-IPA), toliau – TPA) ir Lietuvos skyriaus narė. TPA šūkis esperanto kalba skamba „Servo per Amikeco“(„Tarnauti draugaujant“).
7. Tauragės PA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Visuotine Žmogaus teisių deklaracija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,  Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais ir šiais įstatais.
8. Tauragės PA  yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, sudarantis finansinę atskaitomybę, turintis antspaudą su savo pavadinimu ir bent vieną atsiskaitomąją sąskaitą iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų, taip pat gali turėti sąskaitą(-as) banke (-uose) bet kurioje kitoje valstybėje teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Tauragės PA gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.

 

II. Tauragės policijos asociacijos  tikslai ir veikla

10. Tauragės PA tikslai yra:

10.1. pagrindinis Tauragės PA tikslas - koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti savo narių interesams ir juos ginti, tenkinti su tuo susijusius viešuosius interesus;
10.2. propaguoti pagarbą įstatymui ir teisėsaugai;
 

10.3. plėtoti Tauragės PA narių bendradarbiavimą su kitomis policijos asociacijomis Lietuvos Respublikoje bei tarptautiniu lygmeniu propaguojant geriausias policijos veiklos tradicijas, ugdant pavyzdingą ir sąžiningą pareigų atlikimą, keliant profesionalumą ir policininko profesijos prestižą, skatinti policijos ir visuomenės tarpusavio supratimą;

10.4. dalyvauti profesinio tobulinimo veikloje;

10.5. skatinti tarptautinius ryšius;

10.6. atstovauti Tauragės PA nariams TPA LS;

10.7. bendradarbiauti su Lietuvos valstybės institucijomis, sprendžiant visus Tauragės PA narius dominančius klausimus;

10.8. vystyti visuomeninę ir kultūrinę veiklas;

10.9. teikti informaciją nariams visais klausimais, susijusiais su Tauragės PA veikla.

11. Tauragės PA veiklos sritys ir rūšys: ji  turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti, rengia parodas, konkursus, apmokymo kursus, konferencijas, rengia susitikimus su Lietuvos Respublikos valdžios,  nevyriausybinių organizacijų atstovais, užsiima švietėjiška, visuomenine ir kultūrine veikla, teikia kitas su šia veikla susijusias paslaugas.

III.  Tauragės policijos asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

 

12. Tauragės PA sudaro nariai ir garbės nariai, kuriais gali būti dirbantys ir esantys pensijoje  policijos pareigūnai  bei asmenys, išvardinti 12.1, 12.2 ir 12.3 punktuose:

12.1. Tauragės PA  nariais, parašius prašymą, gali tapti mirusių asociacijų narių sutuoktiniai.

12.2. Tauragės PA  nariui, savo darbais nusipelniusiam asociacijai, gali būti suteikiamas garbės nario statusas.  Garbės narys turi visas eilinio asociacijos nario teises. Asociacijos garbės nariai  gali būti atleidžiami nuo nario mokesčio mokėjimo.
12.3. Kitos šalies policijos pareigūnai gali būti priimti į   Tauragės PA  narius, jei jų šalyje nėra TPA nacionalinio skyriaus. Tokia narystė turi pasibaigti po to, kai toks skyrius įkuriamas toje valstybėje.
12.4. Į Tauragės PA narius priima, atleidžia Tauragės PA valdyba, gavusi asmens raštišką prašymą. Esant reikalui, Tauragės PA valdyba narių priėmimą, atleidimą  gali derinti Tauragės PA narių susirinkimo metu.
13. Tauragės PA
narių teisės:
13.1. dalyvauti ir balsuoti Tauragės PA narių susirinkime;

13.2. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą  informaciją apie jos veiklą;

13.3. bet kada išstoti iš Tauragės PA narių. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Tauragės PA nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

13.4. naudotis Tauragės PA  teikiamomis paslaugomis;

13.5. susipažinti su visų Tauragės PA  narių sąrašu.

14. Tauragės PA  narys privalo:
14.1. laikytis šių įstatų, asociacijos narių susirinkimo, valdybos bei asociacijos pirmininko teisėtų sprendimų, dalyvauti Tauragės PA susirinkimuose;

14.2. mokėti nario mokestį;

14.3. neveikti ir neatlikti veiksmų, priešingų Tauragės PA  tikslams.
15. Mokesčio dydžius ir mokėjimo tvarką, išskyrus tikslinio mokesčio, nustato Tauragės PA  susirinkimas.

16. Nariui, iki nurodytos dienos nesumokėjus metinio nario mokesčio ar pažeidus šiuos įstatus, gali būti sustabdyta jo teisė balsuoti Tauragės PA  susirinkime vieneriems metams. Tokį sprendimą gali priimti Tauragės PA valdyba.

17. Narys gali būti šalinamas iš Tauragės PA, jei:

17.1. pakartotinai nemoka metinio nario mokesčio;

17.2. pakartotinai pažeidė šiuos įstatus.

17.3. Narį šalina Tauragės PA  valdyba. Narys yra laikomas pašalintu nuo  valdybos atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

 

                                            IV. Tauragės policijos asociacijos  organai

 

18. Tauragės PA organai yra šie:

18.1. Tauragės PA  narių susirinkimas;

18.2. Tauragės PA  pirmininkas;

18.3. Tauragės PA  pirmininko pavaduotojas (pirmininko pavaduotojas renkamas iš valdybos narių, valdybos narių sprendimu)

18.4. Tauragės PA valdyba;
18.5. Tauragės PA  revizijos komisija;

18.6. Kiti Tauragės PA organai.

 

19. Tauragės PA  narių susirinkimas (toliau - susirinkimas).

20. Susirinkimas yra aukščiausias Tauragės PA  organas. Susirinkimas turi visas Tauragės PA  visuotinio narių susirinkimo teises. Susirinkimas šaukiamas kiekvienais metais. Eilinį susirinkimą šaukia Tauragės PA  valdyba arba, Tauragės PA  valdybai nesušaukus jo, ne mažiau kaip 1/2 Tauragės PA  narių.

21. Neeilinis susirinkimas gali būti sušauktas Tauragės PA valdybos nutarimu, Tauragės PA  revizijos komisijos reikalavimu arba reikalaujant ne mažiau kaip 1/2 Tauragės PA  narių.

22. Apie susirinkimo laiką, vietą ir jo darbotvarkę nariams paskelbiama ne vėliau kaip prieš dvidešimt dienų.
23. Susirinkime narys turi vieną balsą, kuris:
 

23.1. gali pasisakyti ir balsuoti;

23.2. rinkti ir būti išrinktas į Tauragės PA  valdymo ir priežiūros organus;

24. Susirinkime privalo dalyvauti Tauragės PA  valdybos nariai.

25. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Tauragės PA  narių. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Susirinkime sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių balsų „už“ negu „prieš“ (susilaikę asmenys neskaičiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). 27.1. ir 27.5. punktuose nurodytiems susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų.

26. Tauragės PA valdybos nutarimu gali siųsti narius į TPA LS suvažiavimą stebėtojais be teisės balsuoti.

27. Susirinkimas:
27.1. priima ir keičia Tauragės PA  įstatus;
27.2.  tvirtina Tauragės PA pirmininko  parengtas veiklos ataskaitas, Tauragės PA
 metinę finansinę atskaitomybę;
27.3. tvirtina Tauragės PA metinį biudžetą;
27.4. nustato Tauragės PA nario stojamojo įnašo, metinio mokesčio dydį, bet ne mažesnį kaip nustatė TPA LS ir jų mokėjimo tvarką;
27.5. priima sprendimą dėl Tauragės PA pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
27.6.slaptu arba atviru balsavimu (balsavimo formą nustato susirinkimas) trejiems metams renka ir atšaukia Tauragės PA valdymo organus –  pirmininką, valdybą  bei priežiūros organą – revizijos komisiją;
 

27.7. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

27.8. priima kitus sprendimus, kurie yra priskirti susirinkimo kompetencijai pagal šiuos įstatus ir įstatymus;

27.9. keičia asociacijos buveinę.

28. Tauragės policijos asociacijos pirmininkas.

29. Tauragės policijos asociacijos pirmininkas yra vienasmenis Tauragės PA valdymo organas. Tauragės PA  pirmininkas kartu yra ir Tauragės PA valdybos  narys ir jos pirmininkas. Pirmininkui nustojus eiti pirmininko pareigas, jis nustoja buvęs valdybos nariu ir jos pirmininku.

30. Tauragės PA pirmininkas:

30.1. veikia Tauragės PA vardu, taip pat sudaro sandorius Tauragės PA vardu, be atskiro įgaliojimo atstovauja Tauragės PA visais su ja susijusiais klausimais Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų; atstovauja Tauragės PA bendraujant  su TPA LS;

30.2. atstovauja Tauragės PA teisme ir arbitraže, santykiuose su valstybinėmis ir savivaldos institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;
30.3. organizuoja ir koordinuoja Tauragės PA veiklą;
30.4. vykdo Tauragės PA susirinkimo ir valdybos sprendimus;
30.5. priima į darbą ir atleidžia samdomus darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
 

30.6. atsako už Tauragės PA duomenų ir dokumentų pateikimą LR juridinių asmenų registrui;

30.7. atsako už Tauragės PA narių apskaitą;

30.8. atsako už Tauragės PA metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

30.9. pasirašo Tauragės PA susirinkimo pakeistus įstatus;

30.10. nustato  valdybos narių kompetencijos ribas;

30.11 nesant pirmininko, jo  pareigas eina  pavaduotojas, kuris kartu yra ir valdybos narys.

 

31. Tauragės policijos asociacijos valdyba.

32. Valdyba yra kolegialus Tauragės PA valdymo organas. Valdybą  trejiems metams renka susirinkimas. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

33. Kiekvienas valdybos narys turi valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę. Valdybos narys, inicijuojantis valdybos posėdžio šaukimą, siūlo valdybos posėdžio datą, vietą ir darbotvarkę. Valdybos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tauragės PA valdybos narių.

34. Valdybos sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių valdybos posėdyje valdybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia  Tauragės PA  pirmininko balsas.
35. Tauragės PA valdyba:
 

35.1. koordinuoja Tauragės PA  ir jo narių veiklą tarp susirinkimų;

35.2. vykdo susirinkimo sprendimus, jei juos vykdyti pavesta Tauragės PA valdybai;

35.3. kontroliuoja, kaip laikomasi šių įstatų reikalavimų;

35.4. išklauso nuolatinių komisijų ataskaitas;

35.5. priima sprendimą dėl naujų narių priėmimo į Tauragės PA;

35.6. tvirtina Tauragės PA organizacinės ir kūrybinės veiklos reglamentą, darbo planus, sąmatas, dotacijas nariams, rengia Tauragės PA metinį biudžetą;

35.7. nustato Tauragės PA narių tikslinius mokesčius;

35.8. tvirtina nuolatinių komisijų darbo reglamentus;

35.9. priima nutarimus dėl labdaros ir paramos fondų steigimo;

35.10. nustato, keičia, naikina  etatines Tauragės PA pareigybes ir jų atlygius;

35.11. renka Tauragės PA pavaduotoją iš valdybos narių tarpo bei nustato jo įgaliojimus;

35.12. skelbia ar organizuoja viešos informacijos apie Tauragės PA ir jos narius paskelbimą;

35.13. organizuoja savanoriškus darbus LR Vyriausybės nustatyta tvarka;

35.14. atsako už pranešimus Tauragės PA nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės jos  veiklai;

35.15. rengia ir pateikia TPA LS ir Tauragės PA  susirinkimui veiklos ataskaitą (-as);

35.17. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Tauragės PA pateikimo nariams tvarką;

35.18. atlieka kitas šiuose įstatuose nustatytas funkcijas.

36. Tauragės PA valdybos darbą reglamentuoja valdybos darbo reglamentas.

37. Tauragės PA valdyba turi teisę sudaryti nuolatines ar laikinas komisijas, kurių veiklos sritys, kompetencija reglamentuota valdybos darbo reglamente.

38. Revizijos komisija.
39. Revizijos komisija susideda iš dviejų narių – revizoriaus ir jo pavaduotojo.
40. Revizijos komisija  vykdo Tauragės PA ūkinės finansinės veiklos kontrolę.

41. Revizoriumi ir jo pavaduotoju negali būti Tauragės PA valdybos nariai, taip pat Tauragės PA samdomi darbuotojai.

42. Revizijos komisija vieną kartą  per  metus  tikrina   Tauragės PA  metinę finansinę atskaitomybę, veiklos ataskaitą ir kitą  Tauragės PA  finansinę, apskaitos ir veiklos dokumentaciją. Jos išvadas ne vėliau kaip per dvi savaites po patikrinimo svarsto Tauragės PA  valdyba, kuri priima sprendimus pažeidimams ir trūkumams pašalinti.
43. Revizijos komisija atsiskaito susirinkimui.

44. Tauragės PA  revizijos komisija turi teisę reviziniam darbui pasitelkti auditorius. Audito paslaugų apmokėjimo sąlygas nustato Tauragės PA valdyba.

                                                       V. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

45. Įstatymų numatytais atvejais Tauragės PA  pranešimai skelbiami ta tvarka, kurią numato įstatymai.

46.  Tauragės PA  pranešimai viešai skelbiami  dienraštyje „Respublika“ ir internetinėje svetainėje www.ipataurage.lt .

47. Tauragės PA pranešimus gali perduoti paštu arba telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jei yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą, jei įstatymai ar įstatai nenumato kitaip.

                                                              VI. Lėšų ir pajamų panaudojimas

48. Tauragės PA  nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, transporto priemonės, taip  pat  kitas turtas, reikalingas asociacijos veiklai  plėtoti  ir  tikslams   įgyvendinti,   įgytas   už asociacijos lėšas, dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
49. Tauragės PA  lėšas sudaro:

49.1. stojamieji,  metiniai   nario, tiksliniai mokesčiai;

49.2. juridinių ir fizinių asmenų ir registruotų asociacijų įnašai, parama ir aukos;

49.3. kitų visuomeninių organizacijų dovanotos ar aukotos lėšos;

49.4. valstybės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių skirtos lėšos konkrečioms kultūros, sporto ir kitoms socialinėms tikslinėms programoms įgyvendinti;

49.5. kredito įstaigų palūkanos už jose saugomas Tauragės PA  lėšas;

49.6. kitos teisėtai gautos lėšos.

50. Tauragės PA  turtą valdo ir juo disponuoja Tauragės PA  valdyba.

51. Kiekvienas Tauragės PA  narys kasmet iki sausio 15 dienos privalo pervesti į Tauragės PA  sąskaitą  susirinkime nustatytą einamųjų metų nario mokestį.

52. Tauragės PA  turtas ir lėšos naudojamos šiuose įstatuose numatytai veiklai.

 

                                            VII. Tauragės policijos asociacijos pertvarkymo ir pabaigos ypatymai

 

53. Tauragės PA  pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos  civilinio kodekso nustatyta tvarka.

54. Susirinkimui priėmus sprendimą likviduoti Tauragės PA, susirinkimas paskiria Tauragės PA  likvidatorių.

 

55. Likęs Tauragės PA  turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Tauragės PA  narių reikalavimus dėl Tauragės PA  turto dalies, neviršijančio nario stojamojo mokesčio, iki Tauragės PA išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Tauragės PA.

 

 

 

 

Įstatai pasirašyti  2010 m. birželio 18  d.